Bảng Xếp Hạng

Khi đã bị tổn thương thì khó "chữa lành"

2
Thiên Yết
1
Kim Ngưu
3
Sư Tử

Góc Chiêm Tinh