Bảng Xếp Hạng

Mức độ dễ bị xúi dại của 12 cung

2
Bạch Dương
1
Sư Tử
3
Song Ngư

Góc Chiêm Tinh