Mật ngữ hàng ngày 10:25 am 10/08/2017

12 chòm sao có thể sẽ mưu sát ai?

 • Bạch Dương: Thiên Bình
 • Kim Ngưu: Nhân Mã
 • Song Tử: Kim Ngưu
 • Cự Giải: Song Tử
 • Sư Tử: Ma Kết
 • Xử Nữ: Thiên Yết
 • Thiên Bình: Song Ngư
 • Thiên Yết: Cự Giải
 • Nhân Mã: Xử Nữ
 • Ma Kết: Bảo Bình
 • Bảo Bình: Bạch Dương
 • Song Ngư: Sư Tử