Mật ngữ hàng ngày 04:19 pm 21/04/2017

12 chòm sao yêu người nào là dễ buồn nhất

 • Bạch Dương - Song Tử, Bảo Bỉnh
 • Kim Ngưu - Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã ;
 • Song Tử - Xử Nữ, Kim Ngưu, Thần Nông ;
 • Cự Giải - Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương;
 • Sư Tử - Thần Nông, Nhân Mã;
 • Xử Nữ - Nhân Mã, Bảo Bình ;
 • Thiên Bình - Bạch Dương, Nhân Mã ;
 • Thần Nông - Sư Tử, Nhân Mã ;
 • Nhân Mã - Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình ;
 • Ma Kết – Bạch Dương, Nhân Mã ;
 • Bảo Bình → Thiên Bình, Kim Ngưu;
 • Song Ngư → Nhân Mã, Bảo Bình .