Mật ngữ hàng ngày 11:58 am 12/07/2017

Có khả năng gương vỡ lại lành

2
Ma Kết
1
Cự Giải
3
Song Ngư