Mật ngữ hàng ngày 03:29 pm 14/07/2017

Mối liên hệ kỳ lạ

 • Bạch Dương là Thiên Yết của nhóm Lửa
 • Kim Ngưu là Song Ngư của nhóm Đất.
 • Song Tử là Sư Tử của nhóm Khí.
 • Cự Giải là Xử Nữ của nhóm nước.
 • Sư Tử là Song Tử của nhóm Lửa
 • Thiên Bình là Kim Ngưu của nhóm Khí.
 • Xử Nữ là Cự Giải của nhóm Đất.
 • Thiên Yết là Ma Kết của nhóm nước.
 • Nhân Mã là Bảo Bình của nhóm Lửa.
 • Ma Kết là Thiên Yết của nhóm Đất.
 • Bảo Bình là Nhân Mã của nhóm Khí.
 • Song Ngư là Kim Ngưu của nhóm Nước.