Mật ngữ hàng ngày 04:11 pm 17/02/2017

Nếu………thì……..

 • Nếu Bạch Dương đại diện cho Đất thì sẽ giống Kim Ngưu, đại diện cho Nước thì giống Thiên Yết, đại diện cho Khí thì giống Song Tử.
 • Nếu Kim Ngưu đại diện cho Lửa thì sẽ giống Nhân Mã, đại diện cho Nước thì giống Cự Giải, đại diện cho Khí thì giống Thiên Bình.
 • Nếu Song Tử đại diện cho Lửa thì sẽ giống Bạch Dương, đại diện cho Nước thì giống Song Ngư, đại diện cho Đất thì giống Xử Nữ.
 • Nếu Cự Giải đại diện cho Khí thì sẽ giống Thiên Bình, đại diện cho Đất thì giống Ma Kết, đại diện cho Lửa thì giống Sư Tử.
 • Nếu Sư Tử đại diện cho Nước thì sẽ giống Thiên Yết, đại diện cho Đất thì giống Kim Ngưu, đại diện cho Khí thì giống Thuỷ Bình.
 • Nếu Xử Nữ đại diện cho Lửa thì sẽ giống Sư Tử, đại diện cho Khí thì giống Thiên Bình, đại diện cho Nước thì giống Cự Giải.
 • Nếu Thiên Bình đại diện cho Đất thì sẽ giống Xử Nữ, đại diện cho Lửa thì sẽ giống Sư Tử, đại diện cho Nước thì giống Song Ngư.
 • Nếu Thiên Yết đại diện cho Lửa thì sẽ giống Bạch Dương, đại diện cho Khí thì giống Song Tử, đại diện cho Đất thì giống Xử Nữ.
 • Nếu Nhân Mã đại diện cho Khí thì sẽ giống Thuỷ Bình, đại diện cho Nước thì giống Thiên Yết, đại diện cho Đất thì giống Kim Ngưu.
 • Nếu Kết đại diện cho Lửa thì sẽ giống Bạch Dương, đại diện cho Nước thì giống Cự Giải, đại diện cho Khí thì giống Thiên Bình.
 • Nếu Thuỷ Bình đại diện cho Lửa thì sẽ giống Nhân Mã, đại diện cho Nước thì giống Song Ngư, đại diện cho Đất thì giống Xử Nữ.
 • Nếu Song Ngư đại diện cho Lửa thì sẽ giống Sư Tử, đại diện cho Đất thì giống Kim Ngưu, đại diện cho Khí thì giống Thiên Bình.