Mật ngữ hàng ngày 09:22 am 01/02/2017

Sao nào có thể chịu được khổ cực trăm bề

2
Ma Kết
1
Kim Ngưu
3
Xử Nữ