Mật ngữ hàng ngày 08:48 pm 05/01/2017

Sau khi chia tay ôm hận trong lòng

2
Kim Ngưu
1
Thiên Yết
3
Thiên Bình