Yearly Zorobook 04:45 pm 16/05/2013

Sao nào hợp ý nhau nhất năm 2013

 

Bạch Dương hợp ý: Sư Tử, Xử Nữ;

Kim Ngưu hợp ý: Ma Kết, Sư Tử;

Song Tử hợp ý: Xử Nữ, Thiên Yết;

Cự Giải hợp ý: Thiên Bình, Thủy Bình;

Sư Tử hợp ý: Bạch Dương, Kim Ngưu;

Xử Nữ hợp ý: Bạch Dương, Song Tử;

Thiên Bình hợp ý: Cự Giải, Song Ngư;

Thiên Yết hợp ý: Song Tử, Nhân Mã;

Nhân Mã hợp ý: Thiên Yết, Song Ngư;

Ma Kết hợp ý: Kim Ngưu;

Thủy Bình hợp ý: Cự Giải;

Song Ngư hợp ý: Nhân Mã, Thiên Bình

PC

Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Edit by member

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,