Bảng Xếp Hạng

 • Thứ Ba ngày 27/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 26/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 25/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 24/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 23/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 22/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 21/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 20/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 19/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 18/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 17/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 16/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 15/12/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử